logo

Maandag t/m vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

Aanmelden hulp

Contactformulier

Privacyverklaring Inter-eos

Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. Dit is ook een verplichting vanuit de Jeugdwet en de WGBO. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Algemeen

Wij ververwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze hulpverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Uw dossier en privacy

Vanaf de aanmelding bent u cliënt bij Inter-eos en wordt er een digitaal dossier aangemaakt. In het dossier leggen wij de gegevens vast van u, uw kind, andere gezinsleden en betrokken hulpverleners. Zie onze folder voor meer uitgebreide informatie over wat wij verwerken en wat uw rechten hierin zijn.

Het uitgangspunt is dat medewerkers van Inter-eos geen gegevens uit het dossier aan derden geven zonder uw toestemming. Als uw kind bij ons in zorg komt vragen wij u altijd om een toestemmingsformulier te ondertekenen (het Informed Consent). In dit formulier geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u ook op een later moment intrekken.

Wettelijke kaders

Bepaalde gegevens kunnen echter op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, bijvoorbeeld aan de gemeente voor de verantwoording van de hulp of in het geval van een vermoeden van onveiligheid. Dit omdat wij o.a. ook gehouden zijn aan de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De gegevens kunnen anoniem gebruikt worden om te onderzoeken of de hulp die we bieden goed werkt en voor controle door de Inspectie.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

De MULTIsignaal Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit de zorg en/of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij de jeugdige. Inhoudelijke informatie wordt niet vermeldt. Ook Inter-eos doet hieraan mee. Wij melden met uw toestemming de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres en woonplaats in Multisignaal. Zo voorkomen we dat betrokken professionals langs elkaar heen werken en wordt een goede afstemming bevordert.

EOS B.V. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34279530. Algemene regels over dossierbeheer, het inzien van je dossier en het melden bij Multisignaal vind je in het ‘Privacyreglement’. Deze kun je opvragen via je hulpverlener. Vragen over privacy? Bekijk de animatie. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring is laatst gewijzigd op 05-06-2019

Scroll naar top